Yuzen-zome : les textiles teints japonais

par Kogei San - Kogei art magazine
0 commentaire
Yuzen Zome Hiroshi Sakai Japon